Complaints Management System

Complaints Management System

Complaints Management System

(for Service Business)

ประเภท : Web Application

Platform : Windows

เป็นระบบในการบริหารจัดการข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อที่จะวัดความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อองค์กร รวมถึงการขายผลิตภัณฑ์/บริการไปสู่ตลาด เป็นสิ่งสำคัญ การที่จะทำให้ลูกค้าหันกลับมาใช้บริการ หรือ ซื้อผลิตภัณฑ์นั้น ต้องสร้างความพอใจให้ลูกค้า แต่อย่างไรก็ตามการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์อาจจะมี ข้อบกพร่องที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ จึงร้องเรียนมายังองค์กร ฉะนั้นองค์กรจะต้องขจัดปัญหาเหล่านี้ออกไป และป้องกันไม่เกิดซ้าขึ้นอีก

เมนูย่อยในระบบ ประกอบด้วย:

  • 1. แจ้งเสียเลขหมาย
  • 2. ติดตามงาน
  • 3. ทดสอบงาน
  • 4. จ่ายงาน
  • 5. รับงาน
  • 6. คืนงาน
  • 7. ปิดงาน
  • 8. รายงาน

*** ปัจจุบันมีจำนวนผู้ใช้งานและพึงพอใจในระบบแล้ว จำนวน 8,359 users